top of page

VERANTWOORDING

Geschiedenisberg

Het museum huge is opgebouwd rond acht hypothesen. Die herschrijven de ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en bijgevolg ook van Geraardsbergen. Want deze site is de bakermat van de stad. Onze verkenning van een tot dusver onontgonnen flank van de geschiedenisberg van Geraardsbergen is gebaseerd op jarenlang onderzoek, een vergelijkende studie en het consequent toepassen van het principe van het logisch doordenken.

 

 

Top in nevelen gehuld

Geschiedenis is geen exacte wetenschap zoals wiskunde of fysica. Men kan de studie van het verleden vergelijken met het beklimmen van een berg waarvan de moeilijkheidsgraad toeneemt naarmate de top dichterbij komt. Maar nog nooit heeft iemand die gezien omdat hij permanent in nevel is gehuld.

Historici en heemkundigen banen zich een weg langs verschillende flanken van deze berg en gebruiken dezelfde methodes. Hoewel geestverwanten, verschillen zij soms fundamenteel van mening. Die verschillende visies zijn normaal. Want wie een andere flank beklimt, heeft letterlijk een andere kijk. Overigens schuilt in die verscheidenheid een grote rijkdom. Eenieder vertelt ‘zijn’ deel van de waarheid, want niemand heeft ‘dé waarheid’ in pacht.

Bovendien is bescheidenheid de enige correcte houding. Iedere auteur draagt  ertoe bi dat een deel van de nevel optrekt. Maar het onthullen van de top blijft een illusie.

 

Onontgonnen flank

Over de ontstaansgeschiedenis van Geraardsbergen bestaan verschillende meningen. Naast de groep auteurs van het boek De muur rond Geraardsbergen heeft een aantal historici de voorbije jaren belangwekkende bijdragen gepubliceerd in het tijdschrift Het Land van Aalst. Maar ook zij zijn het niet eens met elkaar.

Het Museum huge bewandelt een derde weg. Onze hypothesen geven niet het ultieme antwoord, maar bevatten ‘een’ waarheid naast alle andere. Wie de grootste, de beste of de mooiste theorie heeft, doet niet ter zake. Stuk voor stuk zijn dat intellectueel eerlijke pogingen om zo diep mogelijk door te dringen tot de kern.

Archeologische opgravingen kunnen ons verder doen doordringen tot de top. Maar daarvan valt weinig heil te verwachten. De surrealistische Vlaamse wetgeving maakt die nagenoeg onmogelijk.

 

Logisch doordenken

De pest (het woord is juist gekozen) in de geschiedschrijving is de compilatie. Het is soms bedenkelijk hoe auteurs zonder kritische zin artikelen samenstellen door met de toetsen van hun laptop  te knippen en te  plakken..

Daartegenover zijn onze inzichten gebaseerd op jarenlang onafhankelijk onderzoek, lectuur, analyse en een vergelijkende studie van de bouwkunst in 130 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen. Het veldwerk is gebeurd in samenwerking met expert Albert Cambier (+). Gestoeld op de gerijpte inzichten van 35 jaar onderzoek passen wij het principe van het logisch doordenken consequent toe. Die aanpak houdt risico’s in, want doorgaans wordt alleen gepubliceerd wat zwart op wit kan worden bewezen. Maar hoe verder wij in de tijd teruggaan, hoe schaarser en hoe onbetrouwbaarder het bronnenmateriaal. Onze hypothesen vormen een potentiële schietschijf. Wel zijn die stevig onderbouwd en volkomen plausibel.

 

Samenhang

Hun kracht ligt erin dat zij in elkaar zitten verweven en elkaar versterken. In hun samenhang geven zij vorm aan een nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en Geraardsbergen. Dr. Luc Van Durme uit Zottegem, een van de meest gerespecteerde mediëvisten in Vlaanderen en een expert van de geschiedenis van de abdij van Dikkelvenne deelt onze mening. Hij schrijft op de achterflap van het boek Hunnegem het kloppende hart van Geraardsbergen: ‘Als lezer kunnen wij ons alleen maar gelukkig prijzen om te delen in zoveel gerijpte wijsheid. Grensverleggend zijn de hypothesen die de ontstaansgeschiedenis van Hunnegem herschrijven. Dat daarbij een hoofdrol zou zijn weggelegd voor de Sint-Pietersabdij van Dikkelvenne ligt voor de hand wanneer men daarover doordenkt.’ 

De toekomst zal uitwijzen of de hypothesen stand houden. Want morgen al kan een nieuwe waarheid aan de puzzel van de geschiedenis van Geraardsbergen worden toegevoegd. Geschiedenis is een levende materie die nooit af is.

 

Koenraad De Wolf, historicus

David Larmuseau, amateur-geschiedkundige

bottom of page